Contact Interactive Centre

การบริการรับสายลูกค้า :


 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  บริการรับสายลูกค้า เพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านทางโทรศัพท์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและเป็นช่องทางหนึ่ง ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ พร้อมจัดเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนงานได้ในอนาคต .
  บริการรับสายโอน
  บริการสายที่โอนมาจากลูกค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลา
  บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและแก้ปัญหา
  บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและแก้ปัญหาการใช้งาน เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน เป็นการแบ่งเบาภาระในการให้บริการหลังการขาย.
  บริการรับคำติชมหรือข้อร้องเรียน
  บริการรับคำติชมหรือเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า เป็นการรักษาและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ .
  NEXT